متفرقه

جوان مبارز بلوچ که به دست مزدوران سرکوبگر رژیم جان باخت! متن کامل با فرمت پی دی اف من آن...

متن کامل در فرمت پی دی اف به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 276، تیر...

مطلع شدیم که خانم افسانه راجی خواهر رفقای شهید فرزین و فرشید راجی اخیرا درگذشته است."پیام فدایی" درگذشت افسانه راجی...