متفرقه

مطلع شدیم که خانم افسانه راجی خواهر رفقای شهید فرزین و فرشید راجی اخیرا درگذشته است."پیام فدایی" درگذشت افسانه راجی...

به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۱۸۹، اسفند ماه ۱۳۹۳ن. (نیکولای) لنینترجمه: عبداله باوی رفقا،...