مقاله

آقای باقر پور! مطلبی که در تاريخ پنجشنبه 3 آذر ماه 1384 در سايت "اخبار روز" در معرفی کتاب "هميشه مادر" نوشته ايد را خواندم....

اشرف دهقانی اگر رژيم جمهوری اسلامی با محکمتر کردن قيد‌و‌بندهای فئودالی بر دست‌و‌پای زنان ابعاد ستم بر زنان را در جامعه شدت‌‌و‌‌حدت هر چه بيشتری داده،...