مقاله

به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۲۵۶ ، آبان ماه ۱۳۹۹توضیح پیام فدائی:  با توجه به...

آقای باقر پور! مطلبی که در تاريخ پنجشنبه 3 آذر ماه 1384 در سايت "اخبار روز" در معرفی کتاب "هميشه مادر" نوشته ايد را خواندم....