فراخوان

در سالگرد قیام خونین گرسنگان برای «نان، کار و آزادی»، «کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران در هلند»...

علیه موج اعدام‌های وحشیانه جمهوری اسلامی بپاخیزیم! لندن - انگلستان

ایرانیان مبارز! رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در تداوم ۴۱ سال حکومت خفقان، ترور، اعدام، شکنجه و زندان علیه مردم ایران،...