گسترش ناامنی تحت حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی!

بامداد روز دوشنبه ۱۰ آذر ، مزدوران رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامي در جريان يک تعقيب و گريز در منطقه ای در نزديکي پليس راه “سعادت آباد” در استان شيراز ، به سوی يک ماشين شخصي آتش گشوده و کوشيدند سرنشينان بيگناه اين اتومبيل که يک دختر و پسر جوان بودند را به قتل برسانند. عوامل جنايت پيشه حکومت که حدود ۲۰ تن از لباس شخصي های وابسته به کميته “خليلي” شيراز بودند ، با استفاده از ۴ ماشين شخصي در ساعت ۶ و ۳۰دقيقه صبح به تعقيب قربانيان خود پرداخته و با محاصره اتومبيل ، راننده را مجبور به توقف کردند. مزدوران رژيم سپس با بهانه جويي هايي نظير اين که “چرا به ايست ما توجه نکرديد” شروع به فحاشي و توهين به سرنشينان اتومبيل کرده و از آنها درخواست کارت شناسايي کردند. راننده اتومبيل نيز با عنوان نمودن اين که از هويت مهاجمين اطلاعي ندارند از آنها متقابلا مي خواهند که اگر مأمور دولت هستند کارت شناسايي خود را ارائه دهند. عوامل مزدور حکومت با مشاهده مقاومت جوان مزبور بر سر او ريخته و با وحشيگری تمام به ضرب و شتم او مي پردازند. در اين ميان سرنشين ديگر اتومبيل که دختر جواني بوده با مشاهده اين وحشيگری بي دليل مزدوران ، از ترس غش مي کند. در جريان اين درگيری ، راننده اتومبيل با سر و صورت خونين از يک فرصت مناسب استفاده کرده و در حالي که مزدوران جمهوری اسلامي مشغول تبادل نظر بر سر چگونگي برخورد با او بودند ، از ترس جانش اتومبيل را به حرکت درآورده و با سرعت برای نجات جان خويش و همسفرش به طرف پليس راه حرکت مي کند. مهاجمين به تعقيب قربانيان خود پرداخته و با ددمنشي تمام ، به سوی آنها شليک مي کنند. در نتيجه اين آتش باری بدنه اتومبيل سوراخ سوراخ شده ولي صدمه ای به سرنشينان اتومبيل نمي رسد. آتش باری و تعقيب و گريز تا نزديکي پاسگاه پليس راه ادامه مي يابد و نهايتا مزدوران رژيم با مشاهده رسيدن اتومبيل به پليس راه از ادامه تعقيب قربانيان خويش منصرف مي گردند.

پسر و دختر جوان قرباني اين تهاجم وحشيانه ، در شرايط بد جسمي و روحي و با اميد به رسيدگي پليس ، ماجرای خود را برای آنها شرح مي دهند و خواستار اقدام آنان مي گردند. ولي در ميان بهت و حيرت با اين پاسخ از سوی پليس روبرو مي گردند که ما مي دانيم مهاجمين از عوامل “کميته خليلي” شيراز هستند و آنها هر کاری که “دلشان” بخواهد انجام مي دهند. مسئولين پليس راه با خونسردی تمام اضافه مي کنند که مهاجمين مزبور قبلا هم به همين طريق با سر گردنه بگيری و توقف اتومبيل های مردم بيگناه يک نفر را “کشته اند” و شما “شانس” آورده ايد که در اين غائله جانتان را از دست نداده ايد.

حادثه مخوف فوق ، منعکس کننده گوشه کوچکي از جنايات دستگاه سرکوب رژيم جمهوری اسلامي و عملکردهای ضدخلقي مزدوران آن برعليه توده های تحت ستم ما است. اين جنايت سند ديگری است که نشان مي دهد چگونه در چارچوب نظام سرمايه داری وابسته حاکم و رژيم جمهوری اسلامي کار و حيات و امنيت توده های محروم ما به طور روزمره و بدون هيچ حسابرسي ای بازيچه دست مزدوران حکومت قرار گرفته و اين ناامني و بي قانوني با قدرت دولتي حمايت شده و بازتوليد مي گردد. امری که به نوبه خود عمق فساد و پوسيدگي ساختارهای حکومت ضدخلقي جمهوری اسلامي را با برجستگي به نمايش مي گذارد.

نابود باد رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامي!

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی است!

با ايمان به پيروزی راهمان

چريکهای فدايي خلق ايران

۱۲ آذر ۱۳۸۲