به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۱۸۹، اسفند ماه ۱۳۹۳ن. (نیکولای) لنینترجمه: عبداله باوی رفقا،...