فراخوان

برای دفاع از جنبش انقلابی جوانان جان در کف گرفته و سلحشور علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، برای محکوم کردن...

هم میهنان آگاه و مبارز! دفاع از مبارزات سلحشورانه توده های به پا خاسته در شهرهای کردستان، دفاع از انقلاب...