گزارشی از تظاهرات 15 اکتبر در لندن

امروز یک‌بار دیگر نیروهای چپ و آزادی‌خواه در میدان ترافلگار اسکوئر لندن یک تظاهرات حمایتی از جنبش انقلابی جاری مردم به پا خاسته ایران برگزار کردند.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایران از زمره نیروهای فراخوان دهنده برای این تظاهرات بودند که با استقبال وسیع رهگذران و عابران انگلیسی و توریست‌های کشورهای مختلف حاضر در محل قرار گرفت. یک زوج تایوانی با اعلام همبستگی با تظاهر کنندگان دشمن اصلی مردم ایران و تایوان را امپریالیست‌های چین و روسیه و آمریکا و اروپا می‌دانستند و گفتند که خیزش مردم ایران را با حساسیت دنبال می‌کنند.    

در جریان این تظاهرات رفقا چند سخنرانی به زبان انگلیسی در ارتباط با شرایط انقلابی جاری در ایران و دفاع از خواست‌های برحق توده‌های به پا خاسته نظیر “نان، کار، مسکن، آزادی و استقلال” و ضرورت فشار افکار عمومی آزادی‌خواه بریتانیا بر سیاستمداران این کشور برای قطع حمایت از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایراد کردند. تظاهرکنندگان شعارهای زیادی به زبان‌های انگلیسی و فارسی سر می‌دادند که شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و “زنده باد‌ همبستگی بین المللی” از مهمترین آنها بودند.

در طول حرکت که از ساعت یک تا سه بعد از ظهر به طول انجامید صدها اعلامیه به زبان انگلیسی در میان رهگذران پخش شد.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران ، نابود باید گردد!
زنده باد انقلاب! زنده باد آزادی!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان

۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف