شکل‌گیری چریک های فدائی خلق و نقد تاریخ جعلی نوشته رفیق اشرف دهقانی