داغ زخمی که با مرهم پایداری یاران، تسکین می گرفت…!