توطئه های حکومت عیله شوراهای دهقانی ترکمن صحرا

مردم مبارز ایران !

دولت بنی صدر دشمنی خود را با شوراهای دهقانی ترکمن صحرا به وضوع نشان داده است؛ براه انداختن جنگ گنبد و سپس یورش ددمنشانه ارتش و پاسداران، همه در جهت آن بود که مبارزات بر حق خلق ترکمن سرکوب و شوراهای دهقانی ترکمن را از هم پاشیده و اراده دهقانان زحمتکشان این خطه را که در دوران حکومت منفور پهلوی به شدیدترین وجهی غارت و استثمار می شدند و همگام با جنبش قهرمانانه خلق ایران، فرصت آن را یافتند تا بپاخیزند و بخشی از ابتدائی ترین حقوقی را که به آن ها تعلق داشت باز ستانند، در هم شکند.  دولت بنی صدر پس از فتح شهر گنبد به عنوان اولین اقدام، شوراهای دهقانی را منحل اعلام نمود و فشار خود را به شوراها آغاز کرد و بدین ترتیب دشمنی خود را با دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا آشکار کرد. شوراهای دهقانی که فاقد قدرت دفاعی لازم بودند، ناگزیر به برخی از خواسته های رژیم تن دادند. به طور مثال آن ها پذیرفتند که برای انتخاب نمایندگان شوراها، مجددا انتخاباتی صورت بگیرد. در این انتخابات، دهقانان همان نمایندگان قبلی خود را مجددا انتخاب کردند، اما در این میان سرو کله خود فروختگان و زمینداران بزرگ نیز در میان نمایندگان شوراها پیدا شد. پس از انحلال شوراها از سوی دولت، انتخابات مجدد به دولت امکان داد تا برخی از عناصر خود را به شوراهای دهقانی تحمیل نماید. اما فعلا بیش از این امتیازی بدست نیاورده است و هنوز هم وجه خلقی شوراها بر وجه ضد خلقی آن میچربد، از این رو دولت هم اکنون نیز به توطئه علیه شوراهای دهقانی ترکمن صحرا نشسته است و در این راه از اتخاذ هیچ روش کثیف و ضد مردمی ابا ندارد. اکنون در بسیاری نقاط پاسداران به شوراها مراجعه کرده و به آنان حکم می کنند که %20 از محصول را به سپاه پاسداران بدهند. اما این باج خواهی علنی سپاه پاسداران تازه اصل توطئه نیست.

امسال به خاطر کشت وسیع و کار زیادی که شوراهای دهقانی ترکمن صحرا انجام داده اند، محصول گندم بیش از سال های گذشته است. بالنتیجه محصول گندم بسیار بیشتر از مصرف منطقه ترکمن صحرا است، اما دولت در سطح وسیعی شایع کرده است که اجازه خروج گندم از منطقه ترکمن صحرا را نخواهد داد. به همین خاطر تمامی خریداران گندم از خرید گندم سر باز زده اند. در این میان دولت اعلام کرده است که حاضر به خرید محصول دهقانان است و از آن جائی که هیچ کس حاضر به خرید گندم نیست، دهقانان ناچار باید گندم خود را به دولت بفروشند. اما دولت جمهوری اسلامی که مدعی است باید تولید در روستاها افزایش پیدا کند و خود را “حامی دهقانان” میداند !! گندم را به چه قیمتی می خرد؟ دولت سال گذشته هر پوط ( 5/16 کیلو ) بذر گندم را به قیمت 42 تومان به دهقانان ترکمن صحرا فروخت، اما اکنون اعلام کرده است که هر پوط محصول آنان را به قیمت 28 تومان می خرد. بعلاوه دولت در هنگام خرید محصول افتی معادل 5 تا 10 درصد را منظور می کند و بدین ترتیب در واقع بابت هر پوط گندم قیمتی معادل 25 یا 26 تومان پرداخت خواهد کرد. اگر در نظر بگیریم که قیمت اجناس در یکسال گذشته تا چه اندازه افزایش یافته است، و اگر ادعای خود دولت را که می گوید نرخ تورم در یکسال گذشته %50 بوده، باور کنیم (که بدون شک مقدار آن را کمتر اعلام کرده است)، آن گاه در می یابیم که فروش بذر در سال گذشته به قیمت 42 تومان و خرید محصول دهقانان در امسال به قیمت 25 یا 26 تومان، چگونه ظلم و ستمی است و چه به روز دهقانان خواهد آورد. مزید بر تمام این اجحافات، دولت سال گذشته مبلغی وام به روستائیان ترکمن صحرا داده است که اکنون روستائیان باید بابت پرداخت وام، بخشی از محصول گندم خود را با همین قیمت 25 یا 24 تومان به دولت بدهند. دولت جمهوری اسلامی، نه تنها بهره این وام را دریافت کرده است، بلکه با تحویل گندم به قیمت فوق، از این سو نیز دهقانان را غارت و چپاول می کند.

مردم مبارز !

دولت جمهوری اسلامی کمر به خانه خرابی دهقانان ترکمن صحرا بسته است. آن چه برای شما برشمردیم، فراتر از غارت و استثمار وحشیانه است. این برنامه هدف خود را نابودی دهقانان ترکمن صحرا قرار داده است. هم دهقانان و هم دولت به خوبی می دانند که اگر گندم دهقانان به این قیمت فروخته شود، چه به روز دهقانان خواهد آمد. اما دولت جمهوری اسلامی به خاطر یک هدف مشخصاً “سیاسی” این برنامه را در پیش گرفته است.

می دانیم که هر غارتگر و استثمارگری تا آن جا به غارت استثمار کارگران و دهقانان می نشیند که آنان لااقل بتوانند در دور بعدی تولید شرکت کنند، یعنی آن که شیره جان کارگر را تا به آن اندازه می کشند که روز بعد نیز بتواند به کارخانه بیاید و استثمار شود، دهقانان را تا آن جا غارت و استثمار می کنند که بتواند سال بعد نیز به کشت محصول بپردازد. این لطف و مرحمت چپاولگران استثمارگر نیست که کارگران و دهقانان را فقط تا این درجه غارت و استثمار می کنند، بلکه آن ها می خواهند کارگران و دهقانان همواره تولید کنند تا آن ها نیز بتوانند هر روزه و هر ساله آن ها را استثمار و غارت نموده و این غارت و استثمار را تداوم ببخشند. اما دولت جمهوری اسلامی می داند که اگر محصول گندم دهقانان ترکمن صحرا را به این قیمت نازل خریداری کند، آن ها قادر نخواهند بود سال بعد به کشت محصول بپردازند، پس هدف دولت از این برنامه که فراتر از غارت و استثمار است و نابودی دهقانان را در پی دارد چیست؟

دولت جمهوری اسلامی می کوشد تا با این وحشیگری اقتصادی، شوراهای دهقانی را به نابودی بکشاند. دولت بنی صدر می خواهد تا بدین وسیله شوراهای دهقانی را بی اعتبار سازد و به دهقانان بگوید: “دیدید که شوراها نتوانستند برای شما کاری بکنند، اگر دولت بخواهد می توانید زندگی کنید و نفس بکشید و اگر نخواهد، شوراها هیچ کاری نمی توانند بکنند”. در شرایطی که شوراها بیشترین محصول را نسبت به سال های گذشته از زمین برداشت کرده اند و در عمل نشان دادند که شوراهای دهقانی می توانند زندگی دهقانان را بهبود بخشند، دولت برای بی اعتبار ساختن آنان به این حیله کثیف دست زده است.

مردم مبارز ایران، نیروهای مترقی و ضد امپریالیست !

اکنون دهقانان ترکمن صحرا تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته اند. رژیم جمهوری اسلامی در ترکمن صحرا آن چنان فشاری را به دهقانان وارد کرده است که در ادامه خود زندگی تمامی آنان از هم خواهد پاشید. هدف حکومت، بی اعتبار کردن شوراهای دهقانی است و برای رسیدن به این هدف ضد خلقی از در هم پاشیدن زندگی صد ها هزار خانوار روستائیان ترکمن صحرا ابائی ندارد. در شرایطی که شوراهای دهقانان ترکمن صحرا فاقد قدرت دفاعی به اندازه لازم است، همگامی و همراهی شما با دهقانان ترکمن صحرا، دولت را در اجرای مقاصد پلیدش محدود خواهد ساخت. با افشاگری های خود به یاری دهقانان ترکمن بشتابید، شوراهای دهقانان ترکمن صحرا نیز باید بکوشند تا قدرت مقابله و مقاومت در برابر حکومت ضد خلقی را در خود به وجود آورند. رژیم قدم به قدم پیش خواهد آمد و کوشش خواهد کرد تا شما را به تدریج از مواضع انقلابی تان به عقب براند. 

تا هنگامی که شوراهای دهقانی وجود دارد، حکومت از هجوم خود دست نخواهد کشید. زیرا تا هنگامی که این شوراها وجود دارند، غارت گران و چپاول گران نمی توانند به راحتی دهقانان زحمتکش را هم چون دوره محمد رضا پهلوی خائن، غارت و چپاول کنند. پس شما نیز تا جان در بدن دارید، از شوراهای خود حمایت کرده و آن را تقویت کنید. با چشمان باز حرکات حکومت را دنبال کنید تا فریب نخورید. همان طوری که می دانید سپاه پاسداران دائماً می کوشد تا مابین دهقانان زحمتکش که یار و غمخوار یکدیگرند نفاق افکنی کند تا بتواند به این بهانه در ترکمن صحرا جای پای خود را باز کند. مراقب این حیله و نیرنگ ها باشید و با آن ها مقابله کنید و ایمان داشته باشید که پیروزی از آن نیروهای انقلابی است.

هر چه مستحکم تر باد پیوند خلق های دلیر ایران

مرگ بر امپریالیسم و سگ های زنجیری اش

با ایمان به پیروزی راهمان 

چریکهای فدائی خلق ایران   28/3/1359 

برقرار باد شورا های واقعی دهقانان ترکمن صحرا