تورنتو: آکسیون در محکومیت حکم اعدام محسن شکاری

متن کامل در فرمت پی دی اف

روز شنبه 10 دسامبر 2022 تظاهراتی در شهر تورنتوی کانادا در محکومیت اعدام جوان مبارز، محسن شکاری وهمچنین علیه دستگیری و شکنجه زندانیان سیاسی و احکام وحشیانه اعدام صادر شده برای جمعی از معترضین دربند، برگزار شد. در این آکسیون مبارزاتی که در میدان “مل لست من” برگزار شد جمعی از نیروها و افراد مبارز، چپ و کمونیست شرکت کردند.

وجود پرچم های سرخ در محل تظاهرات تجلی این واقعیت بود که این تظاهرات متعلق به طیفی ست که از آرمان های طبقه کارگر ایران هواداری می کنند و مبارزات خود را در این جهت به پیش می برند. وجود تصاویری از جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم و همچنین وجود عکس های برخی اعدام شدگان در محل، توجه رهگذران را به محل تظاهرات و شعارهای شرکت کنندگان جلب می کرد. پخش مرتب سرودهای انقلابی نیز در طول آکسیون ادامه داشت. در طول این حرکت سخنرانی های کوتاهی هم در توضیح شرایط ایران و افشای جنایات جمهوری اسلامی از سوی تعدادی از شرکت کنندگان صورت گرفت. این حرکت با تشویق و اعلام همبستگی تعدادی از رهگذران در محل روبرو شد.

آکسیون تورنتو از ساعت 2 بعد از ظهر آغاز و به رغم سرمای شدید تا ساعت سه و نیم بعد از ظهر ادامه یافت. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا از زمره نیروهای فراخوان دهنده این تظاهرات بودند که تجلی حرکت کمونیست ها و مبارزین در دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و دفاع از خواست های بر حق توده های به پا خاسته برای “نان، کار، مسکن و آزادی” بود.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا-تورنتو

12 دسامبر 2022