آنان به نابودی ستم برخاستند، چرا که نان و آزادی را برای همه می‌خواستند!

چریک‌های فدایی خلق ایران برگزار می‌کنند:

هر چه پر رهروتر باد راه سرخ رزمندگان سیاهکل
در پنجاهمین سالگرد نبرد دلیرانه و به خون تپیدن‌شان!

برنامه پلتاکی شامل سخنرانی، پرسش و پاسخ و برنامه‌های هنری خواهد بود.

تاریخ: شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱
ساعت: ۶ بعد از ظهر در اروپای مرکزی 
اتاق پلتاکی چریک‌های فدایی خلق ایران

جزییات این برنامه در اطلاعیه‌های بعدی به اطلاع هم میهنان مبارز خواهد رسید.

چریک‌های فدایی خلق ایران

۱۵ دسامبر ۲۰۲۰