نگاهی به کتاب جدید رفیق اشرف دهقانی در مورد شکل گیری چریکهای فدایی خلق ایران