رفیق فرزین راجی

مطلع شدیم که خانم افسانه راجی خواهر رفقای شهید فرزین و فرشید راجی اخیرا درگذشته است."پیام فدایی" درگذشت افسانه راجی...