اخراج، زندان و شکنجه، پاسخ جمهوری اسلامی به کارگران