به خاطره ی چریک فدائی خلق رفیق شهيد حسین شانه‌چی تقدیم می شود.از انتشارات چریک های فدایی خلق ایرانفروردین سال...

به خاطره ی چریک فدایی خلق رفیق شهید محمدحسین خادمی تقدیم می شود.از انتشارات چریک های فدایی خلق ایرانمرداد ماه ۱۳۶۱ صداقت،...

مقدمه جزوه "شعارهای ما" کوششی است در جهت توضيح جامع شعارهای سازمانی ما و اهدافی که اين شعارها در اين...