‎بدنبال انتشار بیانیه چریکهای فدایی خلق ایران، "خطاب به نیروهای مبارز و انقلابی"، رفقا و دوستانی با ارسال نظراتشان به...