پیام

بنا به اخبار منتشره، روز یکشنبه ۲۰ جون ۲۰۲۱، رفیق فرهاد شعبانی، عضو کمیتۀ مرکزی «کومه له» و از کادرهای قدیمی...