گزارش کوتاهی از تجمع و راهپيمایی روز جهانی زن در استاوانگر – نروژ