گزارش کوتاهی از آکسیون 16 آذر در لندن

متن کامل با فرمت پی دی اف

عصر امروز (7 دسامبر 2022)در بزرگداشت 16 آذر روز دانشجو و در حمایت از مبارزات انقلابی مردم ایران و اعتصابات 3 روز اخیر، یک آکسیون مبارزاتی با شرکت شماری از فعالین چپ و مبارز در میدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار شد. شرکت کنندگان در این حرکت، با در دست داشتن پرچم های سرخ و سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی توجه رهگذران را به شرایط جاری در ایران جلب کرده و ضمن افشای چهره سرکوبگر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی خواهان حمایت از اعتراضات انقلابی مردم ایران و جنبش انقلابی جاری شدند. برخی از شعارهائی که در این آکسیون فریاد زده شد به شرح زیر بودند: “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “زنده باد روز دانشجو در ایران”، “معترضین زندانی، دانشجویان زندانی، معلمین زندانی آزاد باید گردند”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “زنده باد آزادی” و … در جریان این حرکت سخنرانی های افشاگرانه ای علیه رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت از جنبش انقلابی به زبان انگلیسی نیز صورت گرفت. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز در این حرکت شرکت داشتند. این حرکت در ساعت 4 آغاز و بیش از یک ساعت طول کشید.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

7 دسامبر 2022 برابر با 16 آذر 1401