گزارشی از تظاهرات علیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی در لندن – انگلستان