گزارشی از تظاهرات علیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی سیدنی – استرالیا