گزارشی از تظاهرات در دفاع از اعتصاب کارگران در ایران!گزارشی از تظاهرات در دفاع از اعتصاب کارگران در ایران! – با فرمت پی دی اف

در ادامه موج اعتراضات و حرکات حمایتی نیروهای مردمی و آزادی‌خواه در خارج کشور به منظور پشتیبانی از اعتصابات گسترده کارگران در ایران و مطالبات برحقشان، روز شنبه ۱۷ جولای ۲۰۲۱ در شهر لندن انگلستان تظاهراتی در مقابل سفارت رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی بر پا شد که در آن ده‌ها تن از ایرانیان آزادی‌خواه و نیروهای مبارز و مخالف رژیم شرکت کردند.

جمعیت در طول تظاهرات با شعارهای کوبنده به زبان‌های فارسی و انگلیسی، توجه عابرین و رانندگان وسایط نقلیه در این منطقه را به موضوع تظاهرات و خواست‌های تظاهر کنندگان جلب می‌کردند. برخی از شعارهای تظاهرکنندگان به شرح زیر بود:

“مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی”
“از کارگران اعتصابی در ایران دفاع کنید”
“زنده باد مبارزات کارگران ایران”
“جمهوری اسلامی، حکومت شکنجه، حکومت ضد زن، حکومت مذهبی، نابود باید گردد”
“کارگر زندانی آزاد باید گردد”
“جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”
“زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد”
“جمهوری اسلامی نوکر غارت‌گران، دشمن زحمت‌کشان، نابود باید گردد” ‌‌
“زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم”
“جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده” و …

در جریان این تظاهرات، سخنرانی‌های متعددی به زبان‌های فارسی و انگلیسی در حمایت از کارگران به پا خاسته ایران و مطالبات بر حق آنان و همچنین در محکومیت جنایات جمهوری اسلامی علیه کارگران و زحمت‌کشان و خلق‌های تحت ستم صورت گرفت. سخنرانان علاوه بر توضیح وضعیت کارگران اعتصابی، به اعتراضات روزهای اخیر خلق عرب که در شهرهای متعددی از خوزستان، علیه شرایط فاجعه بار حاکم بر زندگی‌شان و از جمله نبود آب آشامیدنی به پا خاسته و با مزدوران حکومت درگیر شده اند نیز اشاره کرده و سرکوب وحشیانه‌ی آن‌ها توسط نیروهای سرکوب رژیم را محکوم کردند. بسیاری از عابران و رانندگان وسایط نقلیه که از محل گذر می کردند، با شنیدن شعارهای تظاهرکنندگان، با اهداف آنان ابراز هم‌بستگی می کردند. به طور نمونه یک دوچرخه سوارانگلیسی با دیدن تظاهرات و آرم‌ها و بنرهای تظاهر کنندگان و گوش دادن به سخنرانی‌های آنان در مورد خواست‌ها و ضرورت حمایت از کارگران محروم ایران، در محل توقف کرد و برای تظاهرکنندگان و اهداف آنان آرزوی موفقیت نمود و اظهار داشت که در مبارزه با ظلم و ستم و نظام سرمایه داری “همه مردم ستم‌دیده در یک جبهه هستند”.

این تظاهرات از ساعت یک بعد از ظهر شروع و در ساعت سه بعد از ظهر با موفقیت خاتمه یافت.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان از زمره نیروهای فراخوان دهنده این تظاهرات بودند و در جریان این حرکت، تعدادی از اعلامیه های سازمان در حمایت از کارگران اعتصابی را پخش کردند.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم و کارگر ستیز جمهوری اسلامی!
زنده باد مبارزات کارگران ایران برای نان، کار، مسکن، آزادی و استقلال!
زنده باد انقلاب!
پیروز باد سوسیالیسم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان
۲۶ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ جولای ۲۰۲۱