گزارشی از آکسیون 19 نوامبر در لندن!

 در چارچوب حرکات حمایتی‌ای که در پشتیبانی از خیزش انقلابی مردم ایران در خارج کشور، امروز شنبه ۱۹ نوامبر در شهر لندن نیز یک آکسیون مبارزاتی در مقابل بانک ملی رژیم در خیابان “های استریت کنزینگتون” برگزار شد. این آکسیون در حمایت از خیزش مردمی و همچنین در دفاع از جان زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان خیزش اخیر برگزار گشت. در محل آکسیون علاوه بر پرچم‌های سرخ، بنرهای بزرگی حاوی عکس جانباختگان خیزش‌های انقلابی در ایران و شعارهای مختلف قرار داده شده بود. “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “اعدام و شکنجه باید متوقف گردد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و … از جمله این شعارها بودند.

در جریان این آکسیون یکی از رفقا در دو نوبت سخنانی را به زبان انگلیسی در مورد شرایط ایران تحت حاکمیت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، چگونگی آغاز موج اخیر خیزش سراسری و تداوم آن و همچنین ضرورت حمایت افکار عمومی مردم آزادی‌خواه جهان از آن عنوان کرد. سخنران از مردم می‌خواست که با دفاع از خیزش خواهران و برادران تحت ستم خود در ایران، بر سیاستمداران خویش فشار وارد آورند تا حمایت‌های اقتصادی – سیاسی دولت بریتانیا از رژیم بچه‌کش جمهوری اسلامی پایان یابد. در طول آکسیون چند ترانه سرود انقلابی از جمله “سراومد زمستون” و … به زبان‌های فارسی و انگلیسی در محل پخش شد.

این آکسیون مبارزاتی که از ساعت ۱ بعد از ظهر آغاز و در ساعت ۳ به پایان رسید، توسط فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان سازمان یافته بود.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!
زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف