لندن: گزارشی از آکسیون اعتراض به اعدام‌های وحشیانه در ایران!

متن کامل با فرمت پی دی اف

به دنبال گسترش اعدام‌های وحشیانه توسط جمهوری اسلامی در شهرهای ایران و موج جدید صدور احکام اعدام از سوی بیدادگاه‌های این رژیم، روز شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴، یک تظاهرات ایستاده در میدان ترافلگار اسکوئر در مرکز شهر لندن برگزار شد.

این تظاهرات در پایان تحصن تعدادی از نیروهای مبارز و مخالف رژیم صورت گرفت که در این میدان به مدت یک هفته به تحصن دست زده بودند. به رغم هوای بسیار سرد شمار قابل توجهی از هموطنان مبارز و نیروهای سیاسی در آن شرکت کردند. در محل تظاهرات تصاویر و عکس‌های بسیار زیادی از جنایات جمهوری اسلامی و قربانیان ۴۵ سال حکومت دار و شکنجه این رژیم به نمایش درآمده بود و بنرهایی با شعارهایی نظیر:
اعدام‌ها باید متوقف شوند!
نابود باد رژیم جمهوری اسلامی!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
و … توجه عابرین را جلب می‌کرد.

در جریان این آکسیون سخنرانی‌های کوتاهی نیز به زبان انگلیسی در افشاگری علیه جمهوری اسلامی و دفاع از زندانیان سیاسی صورت گرفت و سیاست تشدید اعدام برای گسترش فضای رعب و وحشت در جامعه محکوم شد. شعارهای مختلفی نیز به زبان‌های انگلیسی و فارسی سرداده شد که برخی از آنها به شرح زیر بودند:
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی!
رژیم ایران، یک رژیم تروریستی ست!
زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد!
مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد!
اعدام‌ها باید متوقف شوند!
تظاهر کنندگان دستگیر شده باید آزاد شوند!
و …

فعالین چريک‌های فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان از زمره فراخوان دهندگان این تظاهرات بودند و اعلامیه‌هایی را در توضیح شرایط بحرانی جامعه و موج اعدام‌های اخیر جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی در میان جمعت پخش کردند. رفقا با مراجعین به محل تظاهرات که در مورد شرایط جامعه ایران و مبارزات مردم ما سوالاتی می‌کردند به گفت‌وگو پرداخته و اطلاعات لازم در مورد شرایط کار و زندگی و مبارزات مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی را در اختیار آنان می‌گذاردند.

همچنین تعدادی از کتاب جدید رفیق اشرف دهقانی با نام “بررسی زمینه ضربات سال‌های ۱۳۵۴ – ۱۳۵۵ و ناگفته‌هایی از تاریخ چریک‌های فدایی خلق ایران” در این حرکت توزیع شد.
این تظاهرات از ساعت یک بعدازظهر آغاز و حدود ساعت ۳ بعدازظهر به پایان رسید.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چريک‌های فدایی خلق ایران در لندن 
۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴