پیام چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل ‎‏(سیاهکل، قُقنوسی در گذر زمان!)‏