پیام تسلیت

بنا به اخبار منتشره، روز یکشنبه ۲۰ جون ۲۰۲۱، رفیق فرهاد شعبانی، عضو کمیتۀ مرکزی «کومه له» و از کادرهای قدیمی «حزب کمونیست ایران»، پس از مدتی جدال با بیماری سرطان، درگذشته است. 

چریکهای فدایی خلق ایران، درگذشت این رفیق مبارز را به بازماندگان و عزیزان او، مردم کُردستان و رفقا و همرزمانش تسلیت می‌گویند.

روابط عمومی چریکهای فدایی خلق ایران 

۲۱ جون ۲۰۲۱