پیام فدایی ویژه صمد بهرنگی

شهریور امسال شاهد گرامیداشت هر چه وسیعتر یاد معلم صمیمی توده ها،
کمونیست راستین، صمد بهرنگی از طرف مردم آگاه و مبار زایران هستیم. وسعت و چشمگیری چنین بزرگداشتی در درجه اول از ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی از مقابله با مردمی که نام بزرگ صمد را به پرچم مبارزات خود برعلیه دشمنانشان تبدیل کرده اند، حکایت می کند )آخر مرده صمد نیز از مردمش جدا نیست و همانطور که نابدل گفته بود دشمن هنوز هم صمد را رو در روی خود می بیند(. این واقعیت در عین حال بهترین گواه شکست تلاشهای مذبوحانه مرتجعینی است که پیش از این برای از بین بردن خاطره و آموزشهای انقلابی صمد به هر صورت که می توانستند بر علیه او و یاران مبارزش دست به دروغپردازی زده و تبلیغ نمودند- هر چند که چنان تلاش های ارتجاعی هنوز هم به طرق مختلف ادامه دارد.» بخشی از مقدمه پیام فدایی ویژه صمد بهرنگی