نه به انتخابات فرمایشی ‏ مرگ بر جمهوری اسلامی ‏ پنجشنبه ۱۷ جون ۲۰۲۱ ‏ تورنتو – کانادا‏