مصاحبه “رادیو زمانه” با رفیق اشرف دهقانی در مورد شکنجه!

شکنجه، “شیوه‌ای معمول” برای “کنترل اعتراضات و مبارزات مردمی علیه ظلم و ستم در سطح جامعه” در رژیم‌های دیکتاتوری شاه و جمهوری اسلامی، عنوان مصاحبه رادیو زمانه با رفیق اشرف دهقانی می‌باشد که در تاریخ پنج‌شنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۳ صورت گرفت.

رفیق اشرف در این مصاحبه به سوالات رادیو زمانه پاسخ داده و در مورد مشاهدات و تجارب شخصی خود از شکنجه‌های روحی و جسمی و از جمله اعمال شنیعی هم‌چون تجاوز، شوک الکتریکی و سایر اقدامات وحشیانه ساواک شاه به رهبری پرویز ثابتی، رئیس امنیت داخلی ساواک در مورد خود صحبت می‌کند. او در این مصاحبه ضمن آن که گواهی می‌دهد که پرویز ثابتی در شکنجه‌گاه وی حضور داشت، برای آگاهی نسل جوان به افشای ادعاهای طالبان سلطنت و شخص پرویز ثابتی در مورد عدم وجود یا اطلاع از وجود شکنجه در سیاه‌چال‌های رژیم شاه می‌پردازد.

متن این مصاحبه از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:
شکنجه، شیوه‌ای معمول در ایران برای کنترل اعتراض و مبارزه – گفت‌وگو با اشرف دهقانی

لینک مصاحبه رفیق اشرف دهقانی با رادیو زمانه در سایت یوتیوب:
مصاحبه “رادیو زمانه” با رفیق اشرف دهقانی در مورد شکنجه!