مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷