مبارزه و مقاومت در زندان

در بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶٧ و در گراميداشت خاطره همه مبارزينی که در طول دهه ۶٠ ، خونشان به خاطر مبارزه برای رسيدن به آزادی به دست جلادان جمهوری اسلامی بر زمين ريخته شد، بخشی از کتاب در جدال با خاموشی تحت عنوان “مقاومت و مبارزه در زندان” در زير درج گرديده است.

مبارزه و مقاومت در زندان