مادران آبان باید فورا آزاد شوند! 

از روز دوشنبه ۲۰ تیر ماه که رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی با وحشیگری تمام تعدادی از مادران شهدای خیزش های توده ای دی ۹۶ و آبان ۹۸ را بازداشت و برخی از آنها را به مجازات وحشیانه ای نظیر ضربات شلاق محکوم نموده است، برغم نفرت افکار عمومی از این اقدام رژیم، این مادران همچنان در اسارت مزدوران حکومت در زندان به سر می‌برند. بازداشت مادرانی که در سالهای اخیر صرفا به خاطر دادخواهی خون فرزندان دلاورشان فریاد اعتراض سر داده بودند جلوه دیگری از سبعیت دیکتاتوری حاکم است که هیچ صدای اعتراضی را بر نمی تابد.  رسوائی این اقدام نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی دو چندان می شود وقتی که بدانیم این مادران به دریافت پول جهت ایجاد اغتشاش متهم شده اند. همین اتهام وقیحانه از پوسیدگی سیستمی خبر می دهد که حتی از پرونده سازی برای مادری که فریاد دادخواهی شهادت فرزندش را سرداده است نیز باز نمی ماند. دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم با بگیر و به بند و شکنجه و فشار به مادران دادخواه در صدد است تا مانع از دادخواهی این مادران داغ دیده شده و آنها را از خواست بر حق انتقام خون فرزندان دلبندشان باز دارد.

اعتراض مادران آبان، اعتراضی بر حق است. این اعتراض، فریاد دادخواهی مادرانی است که فرزندانشان توسط نیرو های سرکوبگر جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند؛ اعتراض به رژیم ددمنشی است که در ۴۳ سال گذشته برای حفظ سیستم سرمایه داری حاکم به نفع امپریالیستها و سرمایه داران وابسته داخلی به هر جنایتی در حق مردم ستمدیده ما دست یازیده است. این رژیم هرگز خود را از دادخواهی مادران وفادار به راه فرزندان مبارزشان آسوده نخواهد دید و دیر یا زود در بستر مبارزات توده های حق طلب دادخواه که امروز در سراسر ایران جریان دارد، مرگ خویش را به چشم خود خواهد دید، چرا که خونهای این بهترین فرزندان مردم ما بیهوده بر زمین ریخته نشده اند و این اعتراضات سرانجام به انفجاری بزرگ برای نابودی نظام اهریمنی حاکم خواهد انجامید. به امید روزی که نیروهای پیشتاز و آگاه جامعه امکان تشکل سیاسی-نظامی بیابند تا در پرتو رهنمودها و رهبری آنان مبارزات دلاورانه کنونی جهت یافته و این رژیم خدمت گزار امپریالیستها و دشمن زحمتکشان به دست پر توان کارگران و زحمتکشان به زباله دان تاریخ انداخته شود. 

مادران داغدیده آزاد باید گردند!

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!

چریکهای فدائی خلق ایران

تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱

متن کامل در فرمت پی دی اف