لندن: گزارشی از تظاهرات در حمایت از خیزش توده ها در ایران

 بعد از ظهر روز شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۲ یکی از بزرگترین تظاهرات های نیروهای چپ ایرانی در لندن در حمایت از جنبش انقلابی مردم به پا خاسته ایران در میدان “ترافلگار اسکوئر” این شهر برگزار شد. در این تظاهرات که با فراخوان نیروهای مختلف صورت گرفت، تظاهر کنندگان با حمل پرچم‌های سرخ محل تظاهرات را پوشانده و بنرهای بزرگی با شعارهای مختلف در حمایت از خیزش توده‌های به پا خاسته در دست داشتند. برخی از شعارهای نوشته شده بر روی این بنرها به شرح زیر بودند “نابود باد رژیم جمهوری اسلامی”، “برقرار باد حکومت شورایی”، “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” و … همچنین تصاویر زیادی از برخی از جانباختگان جنبش اخیر و جنبش‌های سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز توسط نیروهای مختلف در میدان نصب شده بودند. در طول این گردهمایی سخنرانی‌های مختلفی به زبان‌های فارسی و انگلیسی صورت گرفت و از جمله برخی از رهبران اتحادیه‌های کارگری بریتانیایی (حمل و نقل و یونیسون) در لندن با شرکت در این تظاهرات و ایراد سخنرانی از خواست‌ها و مطالبات جنبش جاری و به ویژه خواست‌های طبقه کارگر ایران تحت حاکمیت رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی پشتیبانی کردند. همچنین رفیق محمد هُشی سخنانی به زبان انگلیسی در مورد ضرورت حمایت از جنبش انقلابی جاری و کسب پشتیبانی از مردم آگاه و افکار عمومی در انگلستان ایراد کرد. 

در طول این تظاهرات شعارهای زیادی به زبان‌های فارسی و انگلیسی سر داده شد که برخی از آنها به شرح زیر بودند: “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد”، “مرگ بر حکومت ضد زن”، “به سرکوب و قربانی کردن زنان در ایران باید پایان داده شود”، “جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده” ،” زنده باد آزادی، زنده باد برابری”، “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” و … بودند.  

در جریان این تظاهرات، برخی از سلطنت طلبان که در گوشه دیگری از میدان تظاهرات خود را بر پا ساخته بودند، در ابتدا تلاش نمودند با پرچم‌های خود با تظاهرات چپ‌ها ادغام شوند که چون به آنها این اجازه داده نشد بعدا در چارچوب سیاست تعرضی و سرکوبگرانه خود علیه سایر نیروهای مخالف و به ویژه کمونیست‌ها با رجوع به مسئولین انتظامات، خواستار برچیدن بنرهای حاوی شعار “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” شده و به تهدید تظاهر کنندگان چپ پرداختند، که این حرکت با برخورد قاطع و مناسب تظاهر کنندگان پاسخ داده شد و آنها اجبارا به قسمت خودشان برگشتند. 

در طول این آکسیون برخی برنامه‌های هنری نیز اجرا شد. 

نیروهای مختلف چپ برای این تظاهرات فراخوان‌ها مختلفی داده بودند. فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان و فعالین کمیته زنان ۸ مارس در انگلستان از زمره فراخوان دهندگان این حرکت بودند.

این تظاهرات موفقیت آمیز و بزرگ به رغم هوای شدیدا بارانی با استقبال زیادی روبرو شد و از ساعت ۲ تا ۴:۳۰ دقیقه بعد از ظهر به طول انجامید. 

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۶ نوامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف