لندن: گزارشی از آکسیون ۲۶ نوامبر در حمایت از خیزش انقلابی ستم‌دیدگان

امروز شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ (۵ آذر ۱۴۰۱) در میدان ترافلگار اسکوئر لندن نیروهای چپ، آکسیون مبارزاتی‌ای در حمایت از خیزش انقلابی توده‌های ستم‌دیده در ایران و پشتیبانی از مبارزات دلیرانه مردم در شهرهای مختلف کردستان برگزار کردند.

محل آکسیون با پرچم‌های سرخ و بنرها و تصاویر گوناگون تزئین شده بود. در طی این آکسیون شعارهای مختلفی همچون “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “زاهدان، کردستان، الگوی کل ایران”، “کشتار ستم‌دیدگان در کردستان باید متوقف شود”، “به قتل عام بلوچ‌ها باید پایان داده شود”، “کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران”، “از جنبش انقلابی مردم ایران حمایت کنید”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “جمهوری اسلامی، مرگت فرا رسیده”، “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” و … به زبان‌های انگلیسی و فارسی سر داده شد.

همچنین در این تظاهرات سخنرانی‌هایی به زبان انگلیسی و فارسی در محکومیت جنایات جمهوری اسلامی و همبستگی با خیزش انقلابی‌ای که از ۲۵ شهریور تاکنون ادامه دارد، انجام شد. در این سخنرانی‌ها کشتار مردم در شهرهای کردستان و بلوچستان و سایر نقاط ایران محکوم می‌شد و در برخی از آنها از مردم انگلستان خواسته می‌شد که از جنبش انقلابی ایران حمایت کنند. این سخنرانی‌ها و شعارها با استقبال عابرین مواجه شد و  یکی از جوانان مبارز انگلیسی از تظاهر کنندگان خواست که به وی امکان دهند از طریق بلندگوی تظاهر کنندگان همبستگی خود را با خیزش جوانان در ایران و فعالیت‌های اپوزیسیون در خارج از کشور اعلام کند. این جوان سیاه پوست آگاه به نمایندگی از جنبش “No victory without organisation” (پیروزی بدون تشکل امکان ناپذیر است) در سخنانی ضمن تمجید از رشادت جوانان مبارز ایرانی، همبستگی خود را با خیزش ستم‌دیدگان در ایران اعلام و برای آنها آرزوی پیروزی نمود.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان از زمره نیروهای فراخوان دهنده این حرکت انقلابی بودند. رفقا با نمایش بنرهایی به زبان‌های فارسی و انگلیسی خواست‌های کارگران و زنان و جوانان در این خیزش را به نمایش گذاشته و فعالانه همبستگی خود را با توده‌هایی که برای “نان، کار، آزادی و استقلال” به‌پاخاسته‌اند را به نمایش گذاشتند.
این آکسیون مبارزاتی با پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید.

جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۵ آذر ۱۴۰۱ برابر با  ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف