لندن: فراخوان علیه اعدام‌های اخیر!

متن کامل با فرمت پی دی اف

ماشین دار و شکنجه‌ی جمهوری اسلامی نابود باید گردد!

در اعتراض به تداوم موج سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی گرد هم‌آییم و صدای زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام در افکار عمومی مردم آزادی‌خواه باشیم. حمایت‌های آشکار و پنهان قدرت‌های امپریالیستی از حکومت دار و شکنجه‌ی جمهوری اسلامی را هرچه وسیع‌تر افشا سازیم!

زمان: ساعت ۱ تا ۳ بعدازظهر شنبه ۲۷ آپریل ۲۰۲۴

مکان: میدان ترافلگار لندن

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۲۵ آپریل ۲۰۲۴