لندن: فراخوان در حمایت از مبارزات خونین و دلاورانه مردم ایران!

ایرانیان آگاه و مبارز! 

در حمایت از مبارزات خونین و دلاورانه توده‌های تحت ستم ایران برای نابودی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و تحقق یک نظام دمکراتیک که در آن “نان، کار، مسکن، آزادی” برای همه کارگران و زحمت‌کشان، زنان و جوانان و خلق‌های تحت ستم تضمین شده باشد، آکسیونی در شهر لندن برگزار می‌شود.

با شعار:
جمهوری اسلامی نابود باید گردد!
مرگ بر خامنه ای!
مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر!
مرگ بر دیکتاتور!

و در دفاع از بازداشت شدگان دلیر حرکات اخیر، گرد هم آییم و یک‌صدا و متحدانه از خیزش توده‌های به‌پاخاسته برای انقلاب و خواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی دفاع کنیم. 

زمان: شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
ساعت ۱۳ تا ۱۶ 
مکان: میدان “ترافلگار اسکوئر” لندن  

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران

لندن 
۱۲ اکتبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف