لندن: فراخوان در حمایت از توده‌های به‌پا خاسته

علیه کشتار توده‌های دلاور و مبارز کرد در شهرهای کردستان و در حمایت از خیزش انقلابی توده‌های زحمت‌کش در سراسر ایران برای “نان،کار، آزادی و استقلال” به پا خیزیم!

زمان: ساعت ۲ بعد از ظهر  شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲
مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف