لندن: فراخوان به آکسیون به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت

“گورستان‌ها چندان بی مرز شیار کردند
که مادران را هنوز از چشم
خونابه روان است…”

به یاد جاوید هزاران تن از قربانیان رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی در جریان کشتار دهه شصت و اوج آن در قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت یک آکسیون مبارزاتی برگزار می‌شود.


برای بزرگداشت یاد آن جان‌های شیفته و برای افشای هر چه بیشتر چهره جنایت‌کار رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، با شعار:
“جمهوری اسلامی با هر جناح دسته نابود باید گردد” و
“نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، با انقلاب علیه استثمارگران در هم می‌شکنیم بساط دار و شکنجه را!”
به این حرکت بپیوندید!

زمان: ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر
روز شنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱
مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان لندن
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱


لینک فراخوان با فرمت پی دی اف