لندن: فراخوان برای دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران!

متن کامل با فرمت پی دی اف

ایرانیان آگاه و مبارز!

در چهارمین ماه جنبش انقلابی کارگران و توده‌های محروم علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی برای نان، کار، مسکن، آزادی و استقلال قرار داریم و به رغم تمامی سرکوب‌های وحشیانه و توطئه‌های امپریالیست‌ها و مرتجعین به منظور انحراف این جنبش و پروژه‌های رهبرسازی برای مصادره آن، جوانان و زنان و توده‌های مبارز همچنان به مبارزات سلحشورانه خود ادامه می‌دهند. در روزهای اخیر خیزش توده‌های دلیر در جوانرود و سمیرم و …با لشکر کشی جمهوری اسلامی و دستگیری‌های وسیع جوانان این مناطق مواجه شده است.

برای دفاع از انقلاب مردم ایران، برای دفاع از خواست‌های برحق آنها یعنی نان، کار، مسکن، آزادی و استقلال، و برای دفاع از توده‌های دلیر جوانرود و سمیرم و … گرد هم آییم و صدای زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان جنبش اخیر را به گوش جهانیان برسانیم. 

زمان: ساعت ۱۲ تا ۲ بعدازظهر شنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۳
مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۵ ژانویه ۲۰۲۳