لندن: فراخوان برای حمایت از جنبش کارگران و توده‌های ستمدیده در خوزستان و سایر نقاط ایران!


فراخوان برای حمایت از جنبش کارگران و توده‌های ستمدیده در خوزستان و سایر نقاط ایران! با فرمت پی‌دی‌اف

هموطنان آگاه و مبارز!

برای حمایت از جنبش کارگران و توده‌های ستمدیده‌ای که دلیرانه در خوزستان و سایر نقاط ایران، با هدف تحقق مطالبات خود علیه نظام حاکم و رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی با تمام دار و دسته‌های سرکوب‌گرش به پاخاسته و برای “نان، مسکن، کار و آزادی” مبارزه می‌کنند، به ما بپیوندید!

زمان : ساعت ۱۳ روز شنبه ۳۱ جولای ۲۰۲۱
مکان: میدان “ترافلگار اسکوئر” در لندن

سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان
۲۸ جولای ۲۰۲۱