لندن: علیه اعدام‌های وحشیانه رژیم دار و شکنجه به پا خیزیم!

متن کامل با فرمت پی دی اف

متحدانه علیه اعدام‌های وحشیانه توسط رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی به پا خیزیم و صدای زندانیان سیاسی دربند باشیم!

زمان: ساعت ۱۳ شنبه ۱۰ جون ۲۰۲۳

مکان: میدان ترافلگاراسکوئر لندن

سازمان ضدامپریالیستی دمکراتی ایرانیان در انگلستان

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۷ جون ۲۰۲۳