لندن: در مقابل موج اعدام‌های جمهوری اسلامی سکوت نکنیم!

متن کامل با فرمت پی دی اف

موج اعدام‌های وحشیانه جوانان و مخالفان رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی توسط بیدادگاه‌های این رژیم همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی در میان سکوت و حمایت عملی قدرت‌های جهانی پشتیبان خود و سازمان‌های مدعی حقوق بشر، به اعدام و کشتار فرزندان این سرزمین ادامه داده تا وحشت و خفقان را بر جامعه به خروش درآمده ما مستولی کند.
این اعدام‌ها برای تحمیل سکوت قبرستان به جامعه و سرکوب انقلاب بر حق گرسنگان است. علیه این اعدام‌ها به اعتراض برخیزیم!

زمان: ساعت ۱۳ تا ۱۵ شنبه ۲۴ جون ۲۰۲۳

مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۲۲ جون ۲۰۲۳