لندن: در دفاع از خیزش انقلابی توده‌های تحت ستم ایران

فراخوان
ایرانیان آگاه و مبارز!

در دفاع از خیزش انقلابی توده‌های تحت ستم ایران که هر روز با آفریدن صحنه‌های شورانگیزتری از رزم وپیکارشان با اهریمن، عزم خود برای نابودی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی با تمام جناح‌ها و دسته‌بندی‌هایش و گسستن تمامی زنجیرهای اسارت خویش را به نمایش می‌گذارند؛ و در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی و تمامی دستگیرشدگان جنبش اخیر، یک آکسیون مبارزاتی در لندن برگزار می‌شود.

بیایید تا در کنار یکدیگر از جنبش انقلابی مردم ایران برای به ثمر رساندن یک انقلاب رهایی بخش واقعی، دفاع و سیاست آلترناتیو سازی امپریالیست‌ها و مرتجعین را متحدانه افشا کنیم!

زمان: ساعت ۱۳ تا ۱۵ روز شنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲
مکان: مقابل ساختمان بانک ملی سابق در خیابان “های استریت کنزینگتون” لندن
نزدیکترین قطار زیرزمینی : High Street Kensington


سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۱۸ نوامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف