لندن: تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم خوزستان

در تداوم حرکات حمایتی ای که در خارج از کشور در پشتیبانی از خیزش خلق عرب و مردم خوزستان و کارگران اعتصابی بخش های نفت و گاز برگزار می شوند، امروز شنبه دوم مرداد (24 جولای) تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزارشد. این حرکت مبارزاتی در حمایت از مبارزات جاری توده های جان به لب رسیده خلق عرب و کارگران و ستمدیدگان منطقه که در هفته های اخیر علیه شرایط فاجعه بار زندگی و کار خویش و بحران آب و سیاست های ضد مردمی دیکتاتوری حاکم به پاخاسته اند، سازمان داده شده بود.

محل تظاهرات با بنرها و پرچم های گوناگون که گوشه هائی از جنایات رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی را به نمایش می گذاشت تزئین شده بود که توجه خیلی از عابرین را به خود جلب می کرد. بسیاری از رانندگان با به صدا درآوردن بوق اتومبیل هایشان همبستگی خویش با تظاهر کنندگان را نشان می دادند.   

 این تظاهرات با استقبال گروه های مختلف سیاسی و ایرانیان آزادیخواه مواجه گشته و شرکت کنندگان در تظاهرات در تمام مدت بر علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.  

در جریان حرکت، شعار های بسیار زیاد و متنوعی به زبان های فارسی و انگلیسی از بلندگو سرداده شد که برخی از آنها به شرح زیر بودند: “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “حکومت شکنجه، حکومت ضد زن، حکومت اعدام، نابود باید گردد”، “از خوزستان تا تهران زحمتکشان در میدان”، “زنده باد خلق عرب”، “زنده باد انقلاب”، “پیروز باد سوسیالیسم”،”زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و “جمهوری اسلامی نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان، نابود باید گردد”، “زنده باد همبستگی بین المللی”، “زنده باد آزادی” و … همچنین تظاهر کنندگان چندین بار شعار توده های به پاخاسته در خوزستان را سردادند که این روزها در همه جا فریاد می زنند “الشعب یرید اسقاط النظام”.

در طول این حرکت سخنرانی هائی به زبان انگلیسی و فارسی ایراد شد. همچنین یکی از فعالین چپ انگلیسی با اشاره به حمایت جریان خود از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی شاه در سال 1979 و تاکید بر این نکته که آنها به غلط از دار و دسته خمینی دفاع می کردند، از مبارزات و خواست های کارگران و مردم ایران برای سرنگونی این رژیم حمایت و همبستگی خود با مردم ایران را اعلام کرد.

در بخش دیگری از تظاهرات، یکی از جوانان آنارشیست فارسی زبان طی سخنانی حمایت خویش را از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و بویژه کارگران و مردم خوزستان برای انقلاب و سرنگونی رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و ضرورت حمایت هر چه بیشتر از جنبش های جاری در ایران را اعلام کرد.

درب ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در این حرکت توسط چند تن  مورد تعرض قرار گرفت و رنگی شد و علامت آنتی فاشیست بر روی آن نقش بست. 

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران از فراخوان دهندگان این حرکت اعتراضی بودند که از ساعت یک بعد از ظهر آغاز و تا سه ادامه داشت.

زنده باد مبارزات دلیرانه خلق عرب و مردم خوزستان برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

هر چه مستحکم تر باد پیوند مبارزاتی بین کارگران و خلقهای تحت ستم!

جمهوری اسلامی، محصول گوادلوپ، ننگت باد، مرگت باد!

زنده باد انقلاب! پیروز باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان

2مرداد 1400
 24 جولای 2021

لندن: تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم خوزستان/با فرمت پی در اف