فراخوان

برای دفاع از جنبش انقلابی جوانان جان در کف گرفته و سلحشور علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، برای محکوم کردن جنایت جمهوری اسلامی در اعدام معترضین و مخالفین و برای حمایت از زندانیانی که در معرض خطر اعدام توسط دستگاه کشتار جمهوری اسلامی قرار دارند  گرد هم آییم و متحدانه و با فریادی رسا از خواست توده های به پاخاسته برای انقلاب و نابودی جمهوری اسلامی،  برای رسیدن به  نان، کار، مسکن و آزادی و برابری زن و مرد دفاع کنیم!

زمان: ساعت یک بعد از ظهر روز شنبه 10 دسامبر

مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

زنده باد انقلاب!

نابود باد رژیم کارگر ستیز، ضد زن، بچه کُش و  ضد مردمی جمهوری اسلامی!

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

8 دسامبر 2022

متن کامل با فرمت پی دی اف