فراخوان

هم میهنان آگاه و مبارز! دفاع از مبارزات سلحشورانه توده های به پا خاسته در شهرهای کردستان، دفاع از انقلاب رهایی بخش توده های محروم سراسر ایران است! بر ما ایرانیان خارج کشور است تا کشتار وحشیانه مردم در کردستان توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را  با تمام توان محکوم کنیم!  به ما بپیوندید تا از مبارزات انقلابی مردم در سراسر ایران دفاع کنیم و ماهیت ضد خلقی جمهوری اسلامی را در افکار عمومی هر چه بیشتر افشاء سازیم!

زمان: ساعت 6 بعد از ظهر پنج شنبه 24 نوامبر 2022

مکان: میدان ترافلگار اسکوئر مقابل نشنال گالری

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

23 نوامبر 2022

با فرمت پی دی اف