فراخوان: حرکت اعتراضی به‏ شکنجه و اعدام جنایتکارانه نوید افکاری